HISTORIA SZKOŁA

Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁA

Informacje o historii szkoły na podstawie pracy magisterskiej         p. Beaty Paluch i pracy dyplomowej p. Doroty Szewczyk.

Początki szkolnictwa w Złoczewie

  W okresie zaborów w XIX wieku na terenie Złoczewa działała powszechna 3 - klasowa szkoła ludowa. Podczas I wojny światowej została ona rozbudowana do 7 klas. W 1918 r. utworzono 4-klasowe progimnazjum, które powstało dzięki zaangażowaniu społeczności miasta. We wrześniu 1939 r. dzieci miały uczęszczać do odnowionej szkoły, jednak została ona spalona przez Niemców. Podczas wojny nauka odbywała się potajemnie w domach miejscowej ludności, np. w mieszkaniu byłego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, Zenona Szymańskiego, gdyż nie było żadnej szkoły, do której mogłyby uczęszczać dzieci. Sytuacja ta uległa zmianie w 1945 r. Do celów edukacyjnych zostały przeznaczone pomieszczenia znajdujące się w pałacu dworskim, należącym do hrabiny Tyszkiewiczowej.

  Po wojnie pierwszym kierownikiem placówki został Władysław Bartczak. na początku było bardzo ciężko, brakowało wielu podstawowych rzeczy: ławek, stolików oraz przyborów szkolnych. Jednak pomimo trudności rok szkolny rozpoczął się 1 marca i trwał do 15 lipca 1945 r. Wówczas do szkoły uczęszczało 642 uczniów ze Złoczewa oraz najbliższych okolic. dzieci uczyły się w 4 małych pomieszczeniach o powierzchni 23,4 m2.

  Ważnym wydarzeniem było wydanie decyzji przez Prezydium Rady Narodowej w Łodzi na sprowadzenie baraku z Bytowa. Składanie poniemieckiego obiektu rozpoczęto w październiku 1946 roku, a oddanie go do użytku odbyło się pod koniec sierpnia 1948 r.

  Od 1 września 1948 r. dzieci uczęszczały do szkoły podstawowej w Złoczewie składającej się z trzech pomieszczeń. Nauka odbywała się w pałacu dworskim, w którym znajdowały się 4 sale lekcyjne, w oficynie 2 sale i w drewnianym baraku - 8 sal. w obiekcie znajdowała się również świetlica i pokój nauczycielski. Na terenie miasta do użytku oddano łącznie 14 sal lekcyjnych.

  W tym okresie 13 nauczycieli kształciło 680 uczniów. W 1958 r. szkoła otrzymała budynek przy ulicy Wieluńskiej 7, do której przenieśli się z baraku rok później nauczyciele wraz z dziećmi. Był to dwupiętrowy, murowany budynek, który posiadał 11 klas, salę gimnastyczną, jadalnię, świetlicę i szatnie.

  W celu poprawy warunków lokalowych szkolnictwa podstawowego w Złoczewie w 1966 r. powołano do istnienia Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej, który od początku swojej pracy zaczął starania o budowę nowego obiektu. W jego skład w marcu 1967r. wchodziły osoby:

- Zygmunt Dobiecki

- Jerzy Olbiński

- Jerzy Urbaś

-Władysław Kałuża

- Ryszard Jeżewski

  Wiosną 1970 r. nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych.

 Szkoła Podstawowa w Złoczewie w latach 1971 – 1995.

Baza materialno - lokalowa

  1 września 1971 roku odbyła się wielka uroczystość otwarcia nowej szkoły podstawowej w Złoczewie.

  Na pożegnanie starej szkoły Zenobia Owczarek ułożyła piosenkę, którą wykonały dziewczęta klasy VII na zakończenie roku szkolnego 1970/71 i pożegnanie baraku. Poniżej znajdują się słowa tej piosenki:

                                   Stara szkoła

1. Drewniany barak w sadzie

Stoi na brzegu Złoczewa

To szkoła podstawowa

W niej dzwonek do pracy nas wzywa

4. Niech zapał nam z oczu tryska

Niech szczęście na twarzach maluje

Idziemy na wakacje

Żegnamy i piątki i dwóje

2. Zapachem drzewnej żywicy

Jak dobrze oddychać głęboko

I przez złoczewskie ulice

Z piosenką wędrować daleko

 

5. Żegnamy Ciebie Szkoło

Piosenkę dla Ciebie nucimy

Choć w nowej będzie wesoło

Myślami do starej wrócimy.

   

 3. Podajmy sobie dłonie

Młodzieży szkolnej całej

Niech zapał nam w oczach zapłonie

W młodzieńczej duszy całej

                       

  Budowę szkoły rozpoczęło Wieluńskie Przedsiębiorstwo Budowlane jesienią 1969 roku. Usytuowanie szkoły zaplanowano przy ulicy Burzenińskiej. Inwestorem był Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu, przy czym część kosztów została pokryta ze składek Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Koszt budowy szkoły wynosił 9.300.000 zł. W momencie przekazania do użytku szkoła posiadała kubaturę 12.360 m3 i powierzchnię użytkową 2.634m2. W budynku przewidziano również czteroizbowe mieszkanie służbowe dla kierownika szkoły o powierzchni 55 m2.

            Szkoła, to duży, dwupiętrowy budynek, w skład którego wchodziła część dydaktyczna składająca się z 12 izb lekcyjnych i 3 pracownie, sala gimnastyczna z szatnią i natryskami, sekretariat, gabinet kierownika szkoły, gabinet lekarski i dentystyczny, świetlica (jadalnia), kuchnia i biblioteka. Na każdym piętrze znajdowały się urządzenia higieniczne i sanitarne. 
  W gmachu tym znajdowała się również nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna o powierzchni 186m2, w budowie której partycypował Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, która mimo całkowitego wykorzystania, nie zaspakaja potrzeb szkoły i uczniów klas I – III, którzy zajęcia kultury fizycznej mają na boisku szkolnym, a przy niesprzyjającej pogodzie na korytarzu szkoły.

            Przy zagospodarowaniu terenu szkolnego społeczeństwo Złoczewa wykonało w czynie społecznym roboty porządkowe o wartości około 300 tys. zł. W pracach porządkowych brało udział miejscowe społeczeństwo. 
  Nie wszystko jednak zostało zrobione. W niektórych pracowniach brak wielu pomocy naukowych, których nie można było zakupić w „Cezasie”. Dużo pomocy wykonywali sami nauczyciele. W bibliotece szkolnej brak było czytelni. Tą sprawą kierownictwo szkoły miało się zająć podczas zbliżających się wakacji.

            Budowa szkoły trwała krótko, bo niespełna 2 lata. Było to zasługą dobrej załogi budowlanej, kierownika szkoły Jerzego Kluszczyńskiego, kadry pedagogicznej, nauczycieli, ludności złoczewskiej i uczniów. Można tutaj wymienić nazwiska nauczycieli, którzy dużo pracy włożyli w przygotowanie szkoły do użytku: Henryka Wojnarowska, Zenobia Owczarek, Krystyna Aleksandrowicz, Maria Dobruchowska, Barbara Domagała, Cecylia Gołdyn, Bogusława Hetman, Alina Kaczmarek, Barbara Kluszczyńska, Janina Łuczak, Alina Mańka, Irena Markowska, Klotylda Michalak, Stanisław Niklasiński, Maria Pędziwiatr i Zbigniew Szlachcic.

            W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 21 czerwca 1972 roku dowiadujemy się o powstaniu sklepiku, którego opiekunem była Spółdzielnia Uczniowska. (Sklepik do dziś znajduje się na korytarzu I piętra). Sprowadzano do niego wszystkie potrzebne artykuły piśmienne, słodycze i napoje chłodzące. Sklepik prowadziły dwie uczennice: Sabina Prygiel i Anna Jeziorek.

            Naukę w nowej szkole w roku szkolnym 1971/72 rozpoczęły klasy: I, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a, VIII b. W salach lekcyjnych uczyło się 15 oddziałów. Były to warunki bardzo dobre, które nie trwały długo.

  W związku z reorganizacją szkolnictwa w latach 1974/75 wzrosła liczba dzieci i oddziałów. Było 18 klas, 2 klasy przygotowawcze (tzw. klasy zerowe) i 2 klasy ZSZ, które były w nowym budynku od 1 września 1973 roku. W wyniku tego zapanowała ciasnota. Liczba pomieszczeń była zbyt mała, dlatego biblioteka musiała oddać czytelnię na salę lekcyjną. Pokój nauczycielski również przeznaczono na klasę. Nawet z części korytarza trzeba było urządzić klasę.

Oprócz izb lekcyjnych szkoła posiadała pracownie:

- praktyczno – techniczną dla dziewcząt,

- praktyczno – techniczną dla chłopców,

- fizyko – chemiczną,

w których odczuwało się braki w wyposażeniu, co wiązało się z trudną sytuacją finansową szkoły. Ze względu na brak pomieszczeń do nauki w nowym budynku, w 1977 roku do zajęć przeznaczono stary drewniany barak, do którego uczęszczały klasy I – III i 2 klasy przygotowawcze.

            Dużej poprawie uległo wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe w roku szkolnym 1983/84:

- wymieniono stoliki i krzesła uczniów w około 80%,

- wyposażono w nowe meblościanki:

3 pracownie nauczania początkowego,

2 pracownie dla sześciolatków,

6 pracowni przedmiotowych,

- zakupiono pomocy dydaktycznych na kwotę około 1 miliona złotych.

Warto wspomnieć o Kąciku Pamięci Narodowej, który powstał około 1974 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Zygmunta Dobieckiego. Wydzielono część korytarza na I piętrze i ogrodzono ozdobną kratą. Zagospodarowaniem kącika zajęła się nauczycielka historii Cecylia Gołdyn. Organizowano zbiórkę pamiątek zarówno z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego z dawnych lat, jak i pamiątki wojenne i z okresu zaborów. Od początku istnienia Kącika, jego opiekunka włączała się do udziału w konkursach, za które otrzymywała nagrody w różnej postaci, a także zdobyła odznakę opiekuna Izb Pamięci Narodowej.

  Nauczycielka historii Janina Łuczak – to późniejsza opiekunka kącika, która zdobywała różne nagrody i wyróżnienia. Nie można zapomnieć o nauczycielce plastyki – Bogusławie Hetman, która przyczyniła się do jego wyglądu wykonując dekorację. Kolejnym opiekunem kącika był  Tomasz Bartosik aż do jego likwidacji. Ze względów lokalowych miejsce, które zajmował kącik historyczny przerobiono na pomieszczenie użytkowe. Obecnie znajduje się tam  zaplecze biblioteczne.

W każdym roku, a szczególnie w roku szkolnym 1988/89 sytuacja materialna szkoły była bardzo trudna, a związana była z małą ilością pieniędzy. Potrzeby rosły, a o napływ finansów było trudno. Było mało środków dydaktycznych, sprzętu, pomocy. Biblioteka odczuwała potrzebę kupna książek. Nauczyciele prosili o telewizory, materiały na pomoce dla klas młodszych.

            W roku szkolnym 1990/91 uzyskano dodatkowe pomieszczenia w budynku katechetycznym, utworzono tam klasy o profilu szkoły specjalnej, co poprawiło proces nauczania i wychowania. Od tego czasu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie uzyskała miano szkoły integracyjnej.

            Obsługa szkolna składała się z 7 pracowników fizycznych, w tym jednej woźnej – Kazimiery Pijanka, sprzątaczki etatowej, 2 sprzątaczek ryczałtowych, księgowego oraz palacza sezonowego. Sekretariat szkoły prowadziła Krystyna Dawidowska. Od roku 1984 do chwili obecnej funkcję tę pełni Elżbieta Wzgarda.

            W planach rozwoju szkoły znajdowała się radiofonizacja, której do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizować. Udało się natomiast zorganizować działkę szkolną o powierzchni 1.500m2, która znajdowała się za wschodnią ścianą budynku, aktualnie jest zlikwidowana, a na jej miejscu powstał parking samochodowy.

            W ostatnich latach poprawiły się warunki, które pozwalają na rozwój sprawności sportowych. Obok szkoły powstał kort tenisowy, boisko do piłki koszykowej. Na terenie parku znajdującego się obok szkoły jest boisko do piłki nożnej, a park  wykorzystywany jest także do uprawiania ćwiczeń z lekkiej atletyki.

W końcu roku szkolnego 1994/95 szkoła posiadała w nowym budynku:

- na parterze: pracownię polonistyczną, plastyczną, fizyczną, salę gimnastyczną, sekretariat,

- na I piętrze: pracownię praktyczno – techniczną dla chłopców, dwie matematyczne, biologiczną, języka angielskiego, pokój nauczycielski, sklepik Spółdzielni Uczniowskiej, Izbę Pamięci Narodowej,

- na II piętrze: pracownię praktyczno – techniczną dla dziewcząt, fizyko – chemiczną, bibliotekę  dla klas IV – VIII, wypożyczalnię dla klas I – III, czytelnię, dwie pracownie polonistyczne, geograficzną, historyczną,

- w drewnianym budynku: 8 sal lekcyjnych, szatnię i pokój nauczycielski,

- w budynku katechetycznym: 3 sale lekcyjne.

            Cała kadra pedagogiczna, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice, starali się o coraz lepsze warunki do pracy. Z roku na rok w tej placówce było coraz ładniej, przybywało pomocy, które są niezbędnie potrzebne w przekazywaniu i zdobywaniu wiadomości.

Nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru.

            Wielkim i niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu społeczeństwa Złoczewa było uroczyste przekazanie budynku szkolnego, które odbyło się dnia 1 września 1971 roku wraz z nadaniem imienia szkole. Na uroczystość otwarcia szkoły przybyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, nauczyciele, dzieci i miejscowe społeczeństwo. Byli to:

- I sekretarz KW PZPR – Jerzy Muszyński,

- Kurator Okręgu Szkolnego Łódzkiego – Jerzy Wachnik,

- przewodniczący Prezydium PRN w Sieradzu – Jerzy Jankowski,

- I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR – Eugeniusz Walczak,

- sekretarz Komitetu Powiatowego – Marek Kołaciński.  

 Gospodarzem uroczystości, który powitał gości i wygłosił wstępne przemówienie był przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Złoczewie Leon Szymański. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: przedstawiciel Zarządu Okręgu ZNP p. Wędrychowicz, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Złoczewie Leon Szymański, Jerzy Wachnik, kierownik szkoły Jerzy Kluszczyński oraz uczennica Krystyna Machała.

 Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu Jerzy Jankowski dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej treści następującej:

„Szkoła Podstawowa

  1. M. Kopernika w Złoczewie

wybudowana ze składek Społecznego Funduszu

Budowy Szkół i Internatów

rok 1971”

            W związku z 500 rocznicą urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika Kurator Oświaty i Wychowania na wniosek Rady Pedagogicznej nadał szkole jego imię. Jako pamiątkę upamiętniającą ten dzień w holu szkoły na parterze umieszczono tarczę szkolną i popiersie patrona szkoły.

  Kierownik szkoły Jerzy Kluszczyński przejmując szkołę w imieniu Rady Pedagogicznej, społeczeństwa Złoczewa i swoim własnym złożył podziękowanie władzom państwowym i partyjnym za piękny dar, na który oczekiwano 26 lat.

  Młodzież ze swej strony wyraziła radość i podziękowanie oraz zobowiązanie dobrej, rzetelnej nauki przez usta uczennicy klasy VIII Krystyny Machała.

 Po uroczystościach artystycznych, przy dźwiękach marsza granego przez orkiestrę strażacką, I sekretarz KW PZPR Jerzy Muszyński dokonał przecięcia wstęgi, dokonując tym samym uroczystego otwarcia szkoły.

 Na zakończenie uroczystości młodzież pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego Janiny Łuczak i Aliny Mańka przedstawiła montaż obrazujący okres wojenny i powojenny na zniszczonej przez okupanta ziemi złoczewskiej.

  Goście zwiedzili szkołę, wpisując się jednocześnie do „księgi pamiątkowej”. W księdze znajduje się 87 ofiarodawców, którzy łącznie wpłacili 81180 zł. Pieniądze zebrała Henryka Wojnarowska, a przyjął je przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie Jerzy Olbiński.

Relacje z tej uroczystości przekazywało Polskie Radio i Telewizja.

  Pierwszym kierownikiem w roku szkolnym 1971/72 został Jerzy Kluszczyński, zastępcą Zenobia Owczarek. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był Jerzy Olbiński.

  W latach 1973/74 szkołę poddano reorganizacji i została mianowana szkołą gminną. Powołano wtedy Zbiorczą Szkołę Gminą w Złoczewie, której dyrektorem gminnym został Zygmunt Dobiecki, a zastępcami Jerzy Kluszczyński i Zenobia Owczarek.

Zbiorczej Szkole Gminnej w Złoczewie, która funkcjonowała w tej postaci do 31 sierpnia 1984 roku podlegały placówki:

-         Punkt Filialny w Borzęckim,

-         Punkt Filialny w Grójcu Wielkim,

-         Przedszkole w Złoczewie,

-         Przedszkole w Grójcu wielkim

-         Szkoła Podstawowa Zbiorcza w Stolcu,

-         Punkt Filialny w Dąbrowie Miętkiej,

-         Punkt Filialny w Łeszczynie,

-         Szkoła Podstawowa Zbiorcza w Unikowie,

-         Punkt Filialny w Wandalinie,

-         Przedszkole w Unikowie.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie od szeregu lat osiągała wyróżniające wyniki, które zaznaczyła zwycięstwami lub znaczącymi miejscami w olimpiadach przedmiotowych oraz imprezach sportowych, swoją pracą w sposób wyraźny wyróżniała się na terenie miasta i gminy, posiadała dość bogatą tradycję, a nie posiadała sztandaru, który przyczyniłby się do wzbogacenia ceremoniału szkoły. Dlatego też 4 maja 1982 roku Rada Pedagogiczna zwróciła się do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu z wnioskiem o nadanie szkole sztandaru. Fundatorem miał być Komitet Rodzicielski przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Złoczewie. Kurator Oświaty i Wychowania w Sieradzu mgr Bolesław Rybak zaakceptował wniosek Rady Pedagogicznej i od dnia 1 czerwca 1982 roku zezwolił szkole na ustanowienie i używanie sztandaru szkolnego podczas uroczystości szkolnych i państwowych.     

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się w Międzynarodowym Dniu Dziecka – 1 czerwca 1982 roku.

 Na uroczystość przekazania sztandaru przybyli przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych województwa sieradzkiego oraz zaproszeni emerytowani nauczyciele, którzy pracowali w Złoczewie, nauczyciele macierzystej szkoły wraz z delegacjami szkół filialnych i miejscowe społeczeństwo.

W uroczystości uczestniczyli również:

-         I sekretarz KW PZPR w Sieradzu – Janusz Urbaniak,

-         wicewojewoda sieradzki – mgr Jacek Przybylski,

-         Kurator Oświaty i Wychowania w Sieradzu – mgr Bolesław Rybak,

z władz miejsko – gminnych:

-         I sekretarz KW PZPR w Sieradzu – Zenon Pawik,

-         Naczelnik Miasta i Gminy w Złoczewie – inż. Czesław Pędziwiatr,

-         Przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Złoczew – inż. Jerzy Stobnicki.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: gminny dyrektor szkół Zygmunt Dobiecki, Zenon Pawik, Janusz Urbaniak. Przekazanie sztandaru na ręce dyrektora dokonał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Józef Mucha.

W skład pierwszego pocztu sztandarowego weszli uczniowie: Dorota Jabłońska, Grzegorz Kałdoński i Bożena Kinast.

Od tego pamiętnego dnia podczas szkolnych uroczystości uczniowie wnoszą sztandar, na którym z jednej strony znajduje się godło Polski, a na drugiej niebo. Jest to związane z patronem złoczewskiej szkoły - słynnym astronomem - Mikołajem Kopernikiem. Zgodnie z tradycją do pocztu sztandarowego wybierani są uczniowie przedostatnich klas.