Scenariusz lekcji w klasie IIId.

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK w edukacji wczesnoszkolnej w klasie IIId.

Data: 11.04.2018r.

Temat zajęć:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych dotyczących poznanych części mowy, ćwiczenia na aktywnej tablicy.

Ilość godzin: 2

Prowadząca: Izabela Rybka

Metody pracy: praca z podręcznikiem, ćwiczenia praktyczne przy aktywnej tablicy.

Formy pracy :zbiorowa, indywidualna, zróżnicowana. Pomoce dydaktyczne: podręcznik „Nasza szkoła” humanistyczny cz. 4, „Moje ćwiczenia humanistyczne” cz.4, flipbook humanistyczny cz.4, aktywna tablica.

Cele lekcji:                                           Uczeń:

 • zna poszczególne części mowy
 • utrwala wiadomości o poznanych częściach mowy
 • czyta poprawnie nowy tekst 
 • wyszukuje w tekście wskazane części mowy
 • tworzy liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, czasowników i przymiotników 
 • odmienia czasownik przez osoby
 • stopniuje przymiotniki 
 • zapisuje czasowniki w odpowiednim czasie
 • zna rodzaje rzeczowników
 • korzystać z aktywnej tablicy w trakcie zajęć edukacyjnych

Przebieg zajęć: 

 1. Powitanie dzieci.
 2. Zabawa tematyczna „Znamy części mowy”.
 3. Rozwiązywanie zadań 1, 2 i 4 z podręcznika s. 68-69. Uczniowie utrwalają wiadomości o wyrazach, literach i głoskach. Porządkują wyrazy według kolejności alfabetycznej.
 4. Zadania z użyciem tablicy aktywnej: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/4994, Liczba pojedyncza i mnoga. Uzupełnianie zdań.
 5. https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/6538. Przesuwanie wyrażeń do odpowiednich tablic.
 6. Określanie liczby i czasu czasownika:https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/4999
 7. Dopasowywanie formy czasownika do właściwej liczby i osoby.
 8. https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/6532Przesuwanie wyrażeń do odpowiednich tablic: czasowniki liczba pojedyncza i mnoga
 9. Wyszukiwanie i stopniowanie przymiotników:
 10. https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/5869

Znajdowanie ukrytych przymiotników – wykreślanka.

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/5001

Stopniowanie przymiotników, dopasowywanie napisu do obrazka.

 1. Zaznaczanie w tekście przysłówków:Wyszukiwanie w zdaniu przysłówków.
 2. https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/6372
 3. Przerwa śródlekcyjna: swobodna improwizacja ruchowa do piosenki wybranej z YouTube.
 4. Praca z podręcznikiem: Moje ćwiczenia cz. 4 s. 40-41.Flipbook humanistyczny cz.4 s. 40-41.Ćwiczenie 2 s.40. Podkreślają pytania o czasowniki.Ćwiczenie 4 s.40. Podają przykłady trzech czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, zapisują je w tabeli.Ćwiczenie 7 s.41. Odmieniają czasownik idzie w czasie teraźniejszym przez osoby, w liczbie pojedynczej i mnogiej.
 5. Ćwiczenie 6 s.41.Zapisują po trzy czasowniki w podanych czasach, rodzajach i liczbach.
 6. Ćwiczenie 3 s.40. Skreślają wyrazy, które nie są czasownikami.
 7. Ćwiczenie 1 s.40. Uczniowie zapisują w tabeli przykłady czasowników.
 8. Praca na aktywnej tablicy:Jaka to część mowy? Przesuwanie i łączenie puzzli.Rozpoznawanie części mowy. Utrwalenie materiału.
 9. https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/5732
 10. https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/course/5679
 11. Zadanie pracy domowej: „Moje ćwiczenie” cz. 4 humanistyczna, ćwiczenie 5 i 8 s.41
 12. Podsumowanie zajęć: Uczniowie otrzymują po dwie kartki w kolorach zielonym i żółtym. Na zielonej kartce zapisują, które zadania były dla nich łatwe, na żółtej te, które sprawiły im trudność. Przyklejają kartki na tablicę i wspólnie z nauczycielem analizują informacje.
 13. Pożegnanie dzieci. 
 14.