REKRUTACJA

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI 2017/2018

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Podstawy prawne
Zasady przyjęć do klas I w szkłach  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złoczew, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60)
- ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2016r. poz. 35)

 

 Informacje ogólne

 Do klas I w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:
- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) - objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu wniosku.

 Zasady przyjęć

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie:
-  pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole,
- wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole,

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodziedanej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

  1. Wypełnione zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie i składają w szkole obwodowej.
  2. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
  3. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej.

Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Wypełniony wniosek:

- podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka i składają w szkole,
-  podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
-  za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.