STATUT

w budowie

Nauczyciele świetlicy:

Agnieszka Ciołek

Iwona Furmańczyk

Danuta Paluch

Jolanta Baś

Elżbieta Laskowska

Agnieszka Sowa-Witkowska

Anna Wzgarda-Karnkowska

Emilia Kaczmarek

Aneta Pabiniak

Dorota Walczak

Barbara Grabczak

Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1600.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji, oczekując na rodziców,  czy dowóz do domu.

Zajęcia w świetlicy szkolnej realizowane są zgodnie z rocznym planem pracy. Nauczyciele organizują dla uczniów różnorodne formy spędzania czasu wolnego po lekcjach - dzieci biorą  udział w zabawach dowolnych  zgodnych z ich zainteresowaniami, uczestniczą w zajęciach proponowanych przez opiekunów, mają możliwość odrabiania zadań domowych z nadzorem lub pomocą nauczycieli. Starsi uczniowie angażują się do pomocy młodszym kolegom w nauce oraz do organizowania wspólnych gier i zabaw. W miarę możliwości, przy sprzyjających warunkach pogodowych, uczniowie bawią się na boisku szkolnym i placu zabaw.

Szczególną  uwagę zwraca się na: kształtowanie umiejętności współżycia  i współdziałania w grupie rówieśniczej, wdrażanie uczniów  do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminów  oraz na wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich  u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.