WOLONTARIAT

wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU PCK

 

Postanowienia ogólne 

Wolontariat PCK- Polski Czerwony Krzyż to organizacja troszcząca się o losy innych ludzi. Jego działalność oparto głównie na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych oraz akademickich kołach PCK. Wolontariusze PCK starają się uwrażliwiać innych na cierpienia drugiego człowieka i przekazywać wzorce humanitarnych postaw. Niosą oni bezinteresowną pomoc, angażując się jednocześnie w prace na rzecz drugiego człowieka.

1)      Wolontariat –należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2)       Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3)       Wolontariat Szkolny  jest inicjatywą skierowaną do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4)       Wolontariat Szkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

Cele działania

1.       Zapoznawanie uczniów  z ideą wolontariatu. Promocja idei wolontariatu w szkole i w mieście.

2.       Przygotowywanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3.        Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, umożliwianie podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.

4.       Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

5.       Kształtowanie umiejętności  działania zespołowego.

6.       Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodzieży

7.        Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej .

8.        Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

9.       Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

10.   Promowanie życia bez uzależnień.

 

Formy działania

Wolontariat Szkolny realizuje swoje działania poprzez:

1)      Spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową, itp.,

2)      Imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,

3)      Imprezy rekreacyjno – sportowe, zabawy i spotkania integracyjne,

4)      Udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem Koordynatora Wolontariatu,

5)      Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek,

6)      Pomoc w organizacji imprez szkolnych, pomocy koleżeńskiej w nauce,

7)      Pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

 

Wolontariusze 

1.      Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2.       Członkiem Wolontariatu Szkolnego może być każdy uczeń  respektujący zasady Wolontariatu, po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Wolontariatu pisemnej zgody rodziców.

3.      Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4.      Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5.      Wolontariusze kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6.      Wolontariusze systematycznie uczestniczy w pracy Wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7.      Każdy Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8.      Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9.      Każdy Wolontariusz stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym  Wolontariusza oraz w Regulaminie. 

Każdy członek  Wolontariatu ma prawo do: 

- jasno określonego zakresu pracy,

- prośby o pomoc,

- wnoszenia nowych pomysłów,

- ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

- ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,

- wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 

Każdy członek Klubu ma obowiązek: 

- być osobą odpowiedzialną,

- sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,

- być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,

- zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,

- brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

 

 

 

 

 

WIZYTY WOLONTARIUSZY W MIEJSKO-GMINNEJ BUBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZŁOCZEWIE

 

 

Wolontariusze ze szkoły Podstawowej w Złoczewie regularnie biorą  aktywny udział      w pracach i życiu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złoczewie.

Ich praca polega na obkładaniu i podklejaniu książek, układaniu książek na półkach, porządkowaniu czasopism, przygotowaniu dekoracji, materiałów do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych oraz konkursów organizowanych przez bibliotekę.

 

Odwiedziny w przedszkolu prywatnym

Co miesiąc wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika pod opieką p. Anety Jamrozy, p. Agnieszki Ciołek, p. Izabeli Rybki odwiedzały grupę przedszkolaków Przedszkola Prywatnego w Złoczewie  i prezentowały dzieciom ulubione bajki i wiersze np.: „Złotowłosa i trzy niedźwiedzie”, „Kopciuszek”, „Skarbonka”, „Lokomotywa”, „Słoń Trąbalski”. Przedszkolaki słuchały z dużym zainteresowaniem i reagowały żywiołowo, gdyż słuchanie bajek i wierszy wzbudziło u nich dużo emocji. Czytanie sprawiło wszystkim wiele radości. Mali odbiorcy byli zachwyceni. Miłe przyjęcie i uśmiech oraz zadowolenie dzieci było najlepszym podziękowaniem dla czytających.

 

„STARSZY KOLEGA, STARSZA KOLEŻANKA” – SPOTKANIA Z PRZEDSZKOLAKAMI.

Spotkania wolontariuszy z najmłodszymi odbywają się regularnie według ustalonego harmonogramu                  z paniami przedszkolankami. Wolontariusze  czytają książeczki, pomagają maluchom, organizują wspólne zabawy. W zamian za poświecony czas otrzymują od dzieci wiele uśmiechu i radości. Ich zaangażowanie, umiejętności organizacyjne, pomysłowość, radość z wykonywanych zadań oraz wytrwałość i zapał do pracy są wzorem godnym naśladowania.


 

 

 

WOLONTARIAT W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W ciągu roku szkolnego wolontariuszki naszej szkoły w wolnym czasie pomagają nauczycielom w świetlicy szkolnej. Organizują gry i zabawy swoim młodszym kolegom          i koleżankom oraz pomagają im w nauce. W zamian za poświecony czas otrzymują od dzieci wiele uśmiechu i radości.

 

 

                          

SPOTKANIA WOLONTARIUSZY

Z PODOPIECZNYMI Specjalnego

OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

Z SIERADZA.

 

     Według ustalonego harmonogramu z Paniami pracującymi z podopiecznymi SOSW              z Sieradza nasi wolontariusze uczestniczyli w zajęciach integracyjnych.

Wizyty te poprzedzone były zajęciami w klasie V na temat niepełnosprawności intelektualnej. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jakie są stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz jej przyczyny.  Oprócz tego poznały czym różni się edukacja osób                 z   niepełnosprawnością intelektualną od znanej dzieciom nauki w szkole integracyjnej. Pobyt uczniów na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego umożliwił  dzieciom  spotkanie             z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zapoznanie się z formami terapii               i edukacji. Duże zainteresowanie wzbudziły wśród dzieci alternatywne metody komunikacji. Uczniowie próbowali sami komunikować się bez słów przy użyciu odpowiednich symboli.

 Wizyty wolontariuszy naszej szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  uwrażliwiły  dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i pozwoliły na integrację między nimi.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie spotkań: p. A. Jamrozy, P. A. Ciołek, p. I. Rybka.

 

„OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

- PORZĄDKOWANIE MOGIŁ

 

Jak co roku, przed 1 listopada wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika udali się na cmentarz w Złoczewie. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniowie uprzątnęli kilka zaniedbanych grobów, powyrywali trawy, umyli nagrobki i położyli na nich kwiaty oraz zapalili znicze na znak szacunku i pamięci dla zmarłych.

W dniu Zaduszek, w czas jesieni,

odwiedzamy bliskich groby,

zapalamy zasmuceni

Małe lampki - znak żałoby.

Światła cmentarz rozjaśniły,

że aż łuna bije w dali.

Lecz i takie są mogiły,

gdzie nikt lampki nie zapali

 

                                                                                                                                             Władysław Broniewski "Zaduszki"

 

Zbiórka karmy dla zwierząt.

W dniach 28.11 – 12.12.2016 r.  Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Czartkach. Zbierano suchą i mokrą karmę, puszki, kaszę, ryż, makaron.Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Zebraliśmy sporo karmy, którą zawieźliśmy do schroniska dla zwierząt. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję.

 

„WĘDRUJĄCA ZABAWKA”

 

W pierwszych dniach października tego roku wolontariusze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum  im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie przeprowadzili zbiórkę używanych zabawek. Zebrano wiele pięknych rzeczy, które zostały przekazane do Publicznego Przedszkola w Złoczewie. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przekazane rzeczy i okazane serce!

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 

„Najpiękniejszy stroik świąteczny”

W okresie przedświątecznym odbył się konkurs „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Organizatorami konkursu były panie Aneta Jamrozy, Agnieszka Ciołek, Izabela Rybka, opiekunki SK PCK. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VI.

Celem konkursu było kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji,rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni twórczej, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, prezentacja możliwości twórczych dzieci.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Oceny prac dokonało jury w składzie p. Agnieszka Kubicka i p. Małgorzata Błaszczyk.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Laureaci konkursu:

·        Kinga Załęcka kl. V a

·        Wiktoria Parzybut kl. VI a

·        Oliwia Ciołek kl. IV b

·        Karolina Garłowska kl. V b

·        Łucja Górzna kl. VI c

·        Oliwia Rył kl.  V a

Stroiki zostały przekazane przez wolontariuszy SK PCK wraz z życzeniami świątecznymi osobom starszym i samotnym z naszego miasta.

 

 

22.12.2016r. wolontariusze przekazali stroiki wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi emerytowanym pracownikom oświaty oraz osobom samotnym z naszego miasta. Obdarowane osoby zawsze ze wzruszeniem i         z radością dziękują za pamięć a my cieszymy się, że możemy tym gestem sprawić radość tym osobom.

                                                                                                                            A.Jamrozy, A.Ciołek, I. Rybka

 

Marzycielska poczta

W grudniu  uczniowie świetlicy w Szkole Podstawowej w Złoczewie przyłączyli się do akcji pomocy chorym dzieciom poprzez portal społecznościowy www.marzycielskapoczta.pl.

Uczniowie wykonali tradycyjne kartki bożonarodzeniowe oraz napisali życzenia dla Martynki i Jakuba. Listy wysłane zostały w grudniu, aby dotarły do dzieci i przyniosły im radość jeszcze przed świętami.

Adresatom naszych kartek jeszcze raz życzymy dużo radości, uśmiechu i samych słonecznych dni. Dzieciom, które tak chętnie zaangażowały się w akcję dziękujemy.